Shifei (Faye) Wang

Class of 2017-2018

Tongji University, 2014
Industrial Design